PRANAPRATHISTA MAHOTSAVAM


Shri Kalyana Anjeneya &

Shri Mata Kanika Parameswari Devi