Sri Ganesha Abhishekam

Archana , Aarthi - Prasadam

February 23
SUKLA SASHTI