Sri Ganesha Abhishekam

Archana , Aarthi, Prasadam

February 15
EKADASHI